Ihmisten johtaminen on mutkikasta, mutta niin on myös itsensä johtaminen.  Asiat, jotka näyttävät suunnitelmassa selviltä eivät siirry teoiksi ja tuloksiksi helposti. Miten saada ihmiset innostumaan ja kerätä kaikki osaaminen yhteen hyvän yhteishengen siivittäessä menoa?

Johtamisen kivijalka on itsetuntemus ja halu kehittyä muiden ihmisten menestyksen mahdollistajana. Me ihmiset teemme koko elämämme ajan tutkimusmatkaa itseemme. Meillä kaikilla on omia sokeita alueitamme – jokainen ihminen näkee meidät hiukan eri tavoin, kuin itse näemme itsemme.

Coaching on oma erillinen ohjausmuotonsa

Suomen Coaching -yhdistyksen sivuilla määritellään:

 ”Coaching on tavoitteellinen prosessi, jossa coach auttaa asiakasta asettamaan ja saavuttamaan tavoitteita kysymällä, kuuntelemalla, haastamalla rajoittavia uskomuksia ja auttamalla asiakasta tarkastelemaan eri vaihtoehtoja. Coachingista käytetään myös suomenkielistä termiä valmennus, coachista nimitystä valmentaja.”

Coaching keskustelu on vaitiolovelvollisuuden alaista. Itse kirjaan vain sopimustiedot ja yhteystiedot. Se mitä keskustelussa luottamuksellisesti käsitellään ei kuulu kenellekään ulkopuoliselle. Ajattelun valmennuksella saavutetaan ajatusten kirkkautta, parempaa tunteiden hallintaa ja mielen tyyneyttä. Rajoittavien uskomusten purkautuessa valmennettava löytää uusia tapoja ajatella ja toimia.

Viisas ihminen tiedostaa, että on mahdollista kehittyä reflektoidessa yhdessä koulutetun ammattilaisen kanssa. Ajatuksensa kuulee tarkemmin, kun toinen palauttaa niitä oman ymmärryksensä kautta – hiukan eri kulmasta. Coaching koetaan rauhoittavana, innostavana ja voimaannuttavana. Voima syntyy yksilöllisestä kokemuksesta intensiivisessä vuorovaikutuksessa ja sitä on vaikea pukea sanoiksi. Joka ikinen kohtaaminen on erilainen, eikä ennalta voi tietää mitä tapahtuu, kun kaksi ihmistä pysähtyy hetkeen ja ajatukset toimivat yhdessä, lomittain ja limittäin.

Silloin kun olet hyvässä vireessä coachaus on investoimista tulevaisuuden menestykseen. Mikä tahansa tekemisen taso onkaan, selkeämpi ajattelu ja uudenlainen tekeminen tulee mahdolliseksi coachin avulla. Tarvitaan motivaatiota ja rohkeutta katsoa omia rajoitteitaan. Jos ihminen kokee olevansa valmis, valmennuksesta ei juuri ole hyötyä. Coach ei myöskään neuvo tai tarjoa omia vastauksiaan, koska asiakas on oman elämänsä ja oman työnsä asiantuntija. Ajatuksen voima on suurin, kun se on syntynyt ohjattavan omassa kokemuksessa coachin taitavien kysymysten avustuksella.

Tunteet ohjaavat kaikkea tekemistämme halusimme tai emme.

Aito läsnäolo ja avoin, toista ihmistä arvostava vuorovaikutus synnyttää vaikuttavan tunnekokemuksen. Tunnekokemus saa aikaan eteenpäin puskevaa energiaa. Tunteet ovat sidoksissa ajatteluun ja tuota sidosta voi lähestyä joko rohkeasti tai hienovaraisesti. Coachin tehtävä on tunnistaa, millaisesta työskentelystä on hyötyä asiakkaalle. Asiakkaan sanat ja reaktiot ohjaavat coachia valitsemaan sopivia menetelmiä omasta työkalupakistaan. Avoin palaute ja palautteen mukaan toiminnan mukauttaminen kuuluu mielestäni hyvään prosessiin. Coachin saa keskeyttää ja kannattaa ilmaista rohkeasti omat toiveet ohjauksen suhteen.

Ongelmien keskellä coachauksen avulla on mahdollista saavuttaa tasapaino ja päästä kiinni normaaliin tekemiseen. Coachaus ja työnohjaus ennaltaehkäisevät tehokkaasti ajatustyöläisen kuormittumista. Coachaus ei ratkaise johtajuusongelmia tai resurssiongelmia, mutta tukee johtajuudessa kasvamista.  Johtajan ei tarvitse kärvistellä yksinään vaikeiden haasteiden parissa vaan hän saa säännöllisesti purettua ja jäsenneltyä mielen kuormaa. Seurauksena on seesteinen mieli ja kirkastunut fokus sekä selkeät seuraavat askeleet. Kun ajatukset ovat hyvin järjestyksessä ja kirkkaina, innovointi ja luovat ratkaisut saavat tilaa.

Lihasjumeja ennaltaehkäistään liikuttamalla kehoa kaikkiin liikkuviin suuntiin. Ajatusjumeja ehkäistään liikuttamalla ajatuksia coachin ohjauksen avulla.

 Coachauksen aikana tarkastellaan ajatusten, tunteiden ja tekojen keskinäisiä suhteita. Kuormittavat tunteet heikentävät päätöksentekotaitoja. Ohjattu ajattelu auttaa hallitsemaan tunteita ja johtaa harkittuun toimintaan.

Se mistä aloitetaan ja miten edetään, liittyy jokaisen asiakkaan ainutlaatuiseen tilanteeseen. Etukäteen on mahdotonta tietää, mitä tapaamisessa tapahtuu. Toisinaan sukelletaan heti syvemmälle pinnan alle ja sitten taas ratkotaan jotain käytännön haastetta. Asiakkaan tilanne juuri sillä hetkellä ratkaisee sen, mitä ja miten edetään. Ihminen ja tilanteet muuttuvat koko ajan, emmekä voi juuri nyt tietää, miten asiat tulevat olemaan muutaman viikon päästä. Mentaalivalmennuksen avulla luot itsellesi uutta tulevaisuutta ja koet olevasi vahvasti ohjaimissa.

Varmista oma henkinen työkykysi – pysähdy ajattelemaan ajattelemista säännöllisesti.

 Oleellista on löytää itselleen sopiva coach tai työnohjaaja, jonka seurassa voi päästää irti normaalista työroolistaan ja antaa ajatustensa virrata vapaasti. Vaikka tapaaminen kestäisi vain tunnin, sen vaikutukset kasvavat korkoa korolle ajatteluprosessin laadun paranemisen myötä. Tunnetilaa kuvataan seesteisyyden, varmuuden tai uusien luovien ajatusten iloa tuottavana tilana.

Aloitan useimmiten tutkivalla kysymyksellä. Pohdimme, minkä asian ajatteleminen on juuri nyt coachattavan kannalta tärkeää tai minkä asian asiakkaani toivoo liikahtaneen tapaamisemme loppuun mennessä. Vaikka aloittaessa ei olisi valmista aihetta, aiheet löytyvät, kun pysähdymme yhdessä hetkeen. Rauhoittuminen ja keskittyminen omiin ajatuksiin ja toisen ihmisen huomiot sekä tarkentavat kysymykset parantavat ajattelun laatua.

 Miten saat coachauksesta parhaan irti?

Olemalla avoin ja olemalla läsnä. Coachin esittämät kysymykset voivat joskus tuntua vaikeilta vastata. Voit miettiä vastausta kaikessa rauhassa ilman, että tartut ensimmäiseen mieleen tulevaan vastaukseen. Tietoinen ja keskittynyt ajattelu tuottaa vastauksia tässä ja nyt. Sen lisäksi kysymysten pohtiminen avaa tietä ihan uusille ajatuspoluille. Toisinaan ajatusten kulku pääsee vauhtiin vasta tapaamisen jälkeen. On hyvä varata aikaa ja kirjata ylös syntyneitä ajatuksia jo tapaamisen aikana, mutta erityisesti heti tapaamisen jälkeen.

 Onko johtoryhmäsi valmiina yhteistyön happotestiin?

Organisaatioissa on tehokasta aloittaa coaching -prosessit ylimmästä johdosta talon ulkopuolisen coachin kanssa.  Johtajan hyvä itsetuntemus näkyy työilmapiirissä rauhana, varmuutena ja selkeytenä. Inspiroivan johtamisen vaikutukset säteilevät johtajan rentouden ja tasapainon kautta edelleen hänen kanssaan työskenteleviin ihmisiin. Johtajan esimerkki ja myönteinen suhtautuminen ajattelutapojensa kehittämiseen innostaa muitakin tarttumaan mahdollisuuteen.

Jos kyseessä on työyhteisön keskinäiset haasteet, suosittelen ryhmävalmennusta, jossa sovitaan yhteiset pelisäännöt kaikkien valmennukseen osallistuvien kesken. Johtoryhmien valmennukseen ideoin parhaillaan jotakin ihan uutta ja innostavaa. Palveluiden räätälöinti asiakkaan haastetta tarkasti kuunnellen on yritykseni Joustomielen perusajatus. Aloitetaan rakentamalla luottamuksellinen yhteistyö vankaksi perustaksi. Sen jälkeen päästetään rohkeasti irti tutuista tavoista ajatella, tuntea ja toteuttaa.

Coach on keskeneräinen ihminen ihan kuten kuka vaan

Voi olla vaikea päättää millä nimikkeellä ostaa palvelua – ostaako valmentajalta, coachilta vai työnohjaajalta. Koulutustaho ja sertifikaatti kertovat vain osan siitä voisiko tietty ammattilainen olla sinulle tai organisaatiollesi sopiva yhteistyökumppani. Coachit ja työnohjaajat tekevät työtään keräämänsä kokemuspääoman turvin. Teoreettinen tieto yhdistyy elämän aikana kerättyyn ihmistuntemukseen ja kaikkeen siihen, mikä on laittanut coachin itsensä kasvamaan henkisesti. Kuten johtajan myös coachin on tunnettava itsensä. Ammattiinsa vakavasti suhtautuva coach huolehtii omasta ammatillisesta kehittymisestään kouluttautumalla jatkuvasti lisää ja käyttää itsekin muiden alan toimijoiden palveluita itsetuntemuksensa apuna.

On tärkeää, että coachin ja asiakkaan/asiakasryhmän välille syntyy hyvä luottamussuhde. Luottamus takaa sen, että päästään puhumaan oikeista asioista ja hyvä muutos mahdollistuu. Yksi coachingin monista hyödyistä on se, miten se opettaa käymään merkityksellisiä ja vaikeitakin keskusteluja myös muiden ihmisten kanssa. Vaikka coaching -kysymykset voivat olla paitsi oivalluttavia, myös vaikeita ja haastavia, coach on aina asiakkaansa hyvinvoinnin puolella. Hyvässä coaching -suhteessa uskalletaan puhua myös kipeistä asioista. Coach on ihmisen puolella hyvinä ja huonoina hetkinä, hän on luotettu ajattelukumppani ja kanssakulkija. En arvostele tai tuomitse, vaan haastan ja kannustan kasvuun.

Coachaus ja työnohjaus menetelminä auttavat ihmistä kasvamaan tavalla, jota ei voi suoraan verrata johtamiseen, sparraukseen, mentorointiin – ei mihinkään muuhun! Coachaus voi olla kasvusi puuttuva pala ja sen vaikutus voi olla yllättävän suuri.  Meissä ihmisissä piilee paljon enemmän voimaa ja viisautta kuin mitä yksin pystymme näkemään. Oletko sinä valmis katsomaan itseäsi yhdessä minun kanssani?

Ota yhteyttä ja keskustellaan siitä, miten voisin auttaa sinua tai olla yrityksesi yhteistyökumppani!